Voorwaarden
layout layout
  Home
  Gratis website
  Sitedesigns
  Bruidsparen
  Bedrijvengids
  Trouwspel
  Filmpjes
  Fotomozaiek
  Contact
   
 
 

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden m.b.t. adverteren

ARTIKEL 1: BEGRIPSBEPALINGEN
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Stepfox: De eenmanszaak Stepfox, gevestigd aan de Meeuwdonk 13, 5467AH te Veghel
  • Adverteerder: de partij met wie Stepfox een overeenkomst inzake adverteren op haar websites is aangegaan, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn.
  • Bruiloftsite.nl: de hoofdsite www.bruiloftsite.nl, www.trouwsite.com en alle subdomeinen van bruiloftsite.nl en trouwsite.com.
  • Banner: interactieve schermafbeelding waarop het logo van Adverteerder kan worden vermeld met daarbij het gebruik van tekstruimte.
  • Overeenkomst: de afspraken inzake adverteren op één van de websites van Stepfox, die zijn vastgelegd in de e-mailcorrespondentie tussen StepFox en Adverteerder en waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
  • Advertentie: het geheel van de in de overeenkomst afgesproken buttons en/of banners en/of overige uitingen binnen de content van de community.
  • Periode: de looptijd van de overeenkomst.

ARTIKEL 2. ALGEMEEN
Stepfox hanteert de hieronder genoemde voorwaarden. Nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van overige voorwaarden van de Algemene Voorwaarden niet aan. In plaats van de betreffende nietige bepaling treedt een geldige bepaling in de plaats, die de bedoeling van partijen in het betreffende nietige of vernietigbare artikel zo juist mogelijk weergeeft.

ARTIKEL 3. OVEREENKOMST
Door middel van het overeenkomen van het plaatsen van een advertentie gaat de adverteerder een overeenkomst aan met Stepfox en accepteert de adverteerder deze Algemene voorwaarden. Stepfox en adverteerder accepteren e-mailcorrespondentie als rechtsgeldig voor het overeenkomen, wijzigen en beëindigen van een overeenkomst.

ARTIKEL 3. WEIGERING VAN ADVERTENTIES
Stepfox behoudt zich nadrukkelijk het recht voor advertenties te weigeren op grond van de inhoud, de strekking, de aard of de vorm van de onderhavige advertenties. Ook kunnen advertenties geweigerd worden als deze strijdig zijn met de belangen van Stepfox of haar uitgaven, dan wel om redenen van principiële aard.

ARTIKEL 4. AARD VAN DE ADVERTENTIE
De adverteerder kan uitsluitend advertenties opgeven die betrekking hebben op zijn of haar eigen bedrijf c.q. de producten, diensten of belangen die hij of zij vertegenwoordigt.

ARTIKEL 5. PLEK VAN DE ADVERTENTIE
Een vaste plaats of pagina kan uitsluitend in onderling overleg tussen Stepfox en adverteerder worden vastgesteld tegen de geldende toeslag op de reguliere tarieven. De adverteerder kan hierop enkel recht doen gelden indien zulks in schriftelijke wederzijdse afspraken is vastgelegd.

ARTIKEL 6. VOLGORDE VAN DE ADVERTENTIES
De volgorde van de vermeldingen en/of banners wordt bij de eerste keer opvragen van een pagina willekeurig bepaald. Zo heeft iedereen evenveel kans om bovenaan te staan. Wel worden landelijke vermeldingen boven regionale vermeldingen geplaatst. Dit geeft de bezoekers een duidelijker overzicht.

ARTIKEL 7. BETALING
Adverteerders ontvangen vooraf een factuur via e-mail tenzij anders is overeengekomen. Betaling dient plaats te hebben gevonden uiterlijk 14 dagen na de factuurdatum.

ARTIKEL 8. TELEFONISCHE EN MONDELINGE AFSPRAKEN
Mondelingen en/of telefonische afspraken omtrent advertentieplaatsingen binden Stepfox voor zover ze nadien via e-mail door Stepfox of zijn vertegenwoordigers zijn bevestigd. Indien de adverteerder (diens reclamebureau, diens bemiddelaar) binnen zeven dagen na de datum van e-mail bevestiging niet gereageerd heeft, wordt de mondelinge en of telefonische overeenkomst met e-mail bevestiging als bindend ervaren van de zijde van Stepfox.

ARTIKEL 9. GELEVERD ADVERTENTIE MATERIAAL
Tenzij anders overeengekomen, blijft ter beschikking gesteld advertentiemateriaal in het beheer bij de Stepfox. Stepfox aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of verlies aan eenmaal geplaatst materiaal.

ARTIKEL 10: VRIJWARING/AANSPAKELIJKHEID
10.1
Adverteerder staat jegens Stepfox volledig in voor de juistheid van de advertentie en/of de inhoud daarvan eveneens als voor alle uitingen en verwijzingen van en naar en over Adverteerder. Adverteerder garandeert dat de advertentie volledig voldoet aan en geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-)rechten van Stepfox en/of derden. Adverteerder garandeert dat de advertentie voldoet aan alle wettelijke en andere regelingen op het gebied van marketing, communicatie en dergelijke, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, de Wet Misleidende Reclame, de Wet op de Kansspelen, de Wet Persoonsregistratie, de Nederlandse Reclame Code, de voorschriften van de Keuringsraad openlijke aanprijzingen geneesmiddelen en de Keuringsraad aanprijzing medische aspecten.

10.2 Adverteerder vrijwaart hierbij Stepfox voor alle eventuele aanspraken van derden, van welke aard dan ook, met betrekking tot of in verband staande met de (inhoud van) de advertentie, de intellectuele eigendomsrechten van deze derden danwel alle andere aanspraken en/of rechten van derden in verband met de advertentie en haar inhoud. De vrijwaring heeft betrekking op alle mogelijke vorderingen van derden, al dan niet tot vergoeding van schade, gemaakte en/of te maken kosten en/of wettelijke rente, vermeerderd met de eventuele kosten van rechtsbijstand die Stepfox in verband met de in dit artikel bedoelde aanspraken van derden zal dienen te moeten maken.

10.3 Stepfox verklaart hierbij rechthebbende te zijn op haar, op de website opgenomen, merken. Indien Adverteerder op grond van de overeenkomst gerechtigd is de merken van Stepfox in haar advertentie te gebruiken, zoals is bedoeld in artikel 4 van deze overeen-komst, staat Adverteerder jegens Stepfox volledig in en is verantwoordelijk voor de afbeelding/uiting die als gevolg hiervan in totaal ontstaat. Het gestelde in artikel 7.2. is van overeenkomstige toepassing.

10.4 Adverteerder exploiteert de producten/diensten waarop een advertentie betrekking heeft, danwel waar deze advertentie aan refereert, geheel voor eigen rekening en risico. Adverteerder vrijwaart Stepfox volledig voor alle aanspraken van derden, van welke aard dan ook, in verband hiermee.

ARTIKEL 11: BESCHIKBAARHEID WEBSITES
11.1
Stepfox spant zich zoveel mogelijk in om ervoor zorg te dragen dat alle websites van Stepfox steeds beschikbaar zijn.

11.2 Indien er sprake mocht zijn van een storing danwel andere oorzaak als gevolg waarvan alle websites van Stepfox tijdelijk niet beschikbaar zouden zijn, is Stepfox - behoudens aantoonbare opzet of grove schuld van Stepfox - niet aansprakelijk voor de door Adverteerder, danwel enige derde, als gevolg hiervan te lijden of geleden schade en/of gemaakte of te maken kosten. In dat geval heeft Adverteerder geen aanspraak op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de voor de plaatsing van de advertentie op één van de websites van Stepfox verschuldigde bedragen.

11.3 Indien de werking van één van de websites van Stepfox gedeeltelijk of geheel afhankelijk is van overeenkomsten tussen Stepfox en derden en zulke overeenkomsten door deze derden geheel of gedeeltelijk om welke reden dan ook niet kunnen worden nageleefd, danwel beëindigd worden en Stepfox niet in staat is op redelijke voorwaarden gelijkwaardige overeenkomsten te sluiten, kan Stepfox de overeenkomst met Adverteerder onmiddellijk beëindigen. In dat geval zal Stepfox eventueel vooruit betaalde bedragen voor het resterende deel van de overeenkomst aan Adverteerder terug betalen.

ARTIKEL 12: AANSPRAKELIJKHEID EN KLACHTEN
12.1
De aansprakelijkheid van Stepfox voor de door Adverteerder en/of derden geleden directe en indirecte schade, dan wel gemaakte of te maken kosten, als gevolg van een tekortkoming in de uitvoering van de verplichtingen van Stepfox is, behoudens bij aantoonbare opzet en/of grove schuld van Stepfox, beperkt tot de hoogte van het op jaarbasis door Adverteerder aan Stepfox verschuldigde bedrag.

12.2 Stepfox is niet aansprakelijk voor verlies of beschadiging van de door Adverteerder ingediende advertentie en content, behalve in het geval er sprake is van aantoonbare grove schuld en/of nalatigheid aan de zijde van Stepfox.

12.3 Klachten ter zake de uitvoering van de overeenkomst dienen door Adverteerder zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 30 dagen, schriftelijk bij Stepfox en met een duidelijke omschrijving van de klacht te worden ingediend. Indien Adverteerder de klacht niet tijdig bij Stepfox indient, vervalt elke aanspraak jegens Stepfox.

ARTIKEL 13: BEEINDIGING OVEREENKOMST
13.1
De overeenkomst met Adverteerder eindigt, van rechtswege, onmiddellijk en zonder dat hiertoe opzegging noodzakelijk is: a. door faillissement, surséance van betaling , ontbinding of onderbewindstelling van een der partijen; b. door liquidatie of beëindiging van de activiteiten van een der partijen.

13.2 Stepfox is bevoegd om deze overeenkomst tussentijds, door middel van een aangetekende brief aan adverteerder met inachtneming van een opzegtermijn van 5 werkdagen op te zeggen, als gevolg waarvan deze overeenkomst beëindigd zal zijn indien Adverteerder haar verplichtingen uit de onderhavige overeenkomst, nadat haar hiertoe schriftelijk een redelijke termijn voor nakoming is gesteld, niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt.

13.3 Indien er sprake is van omstandigheden die buiten de invloedssfeer van Stepfox liggen, waaronder mede begrepen wijzigingen in de toepasselijke wettelijke regelgeving, als gevolg waarvan Stepfox de overeenkomst in alle redelijkheid niet meer kan nakomen, heeft Stepfox het recht de overeenkomst eenzijdig te beëindigen, waarbij zij niet gehouden is tot enige vergoeding van schade en/of kosten aan Adverteerder over te gaan.

Artikel 14: TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGD RECHTER
Op alle overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen kunnen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in 's-Hertogenbosch.

 
EasyMoza Fotomozaiek online maken
Uw bedrijf hier?

 

adverteren | inloggen bedrijven | disclaimer | privacy | huisregels | voorwaarden | © 2004 - 2023 Bruiloftsite.nl